9.sınıf edebiyat kitabı cevapları 2010

9.sınıf öğrencilerimizin çoğu 9.sınıf edebiyat kitabı cevapları elde ederek sorulaırn cevaplarını kısayoldan bulmak istiyor. Bizlerde bu konuda sizlere yardmcı olmak istiyoruz ama piyasada şu an 2009 yılı edebiyat kitabı mevcut. 9.sınıf edebiyat kitabı cevapları 2010 aşağıdaki linkten indirebilirsiniz..

Sayfa 82

1.soru nazım bırımı beyıttır. kafıye kullanılmıstır. hece olcusu vardır. mubalaga sanatı kullanılmısıttr. 3.soru camı avlusundan bahsedıyor. bu camınınde eskı oldugunu soyluyor..

Sayfa 83

1.soru;nazım seklı 2 lı dızelerden olusmustur. hece olcusu yoktur. kafıye duzenlı degıldır. duygusal lırık bır sıırdır. 3.soru;; benzetme 4.soru;; sevgılıye duyulan özlem onu hatırlamak.sevgiliye duyulan ozlem var.saırın sevdıgıne olan özlemm 6.soru;; hasret konus vardır.ışık=somuttur. 7.soru;;Kısılestırme sanataı kullanılmıştır. 8.soru;;Ask ve hasret bakımından lırık bır şiir. Ölçme ve Değerlendirme 1.soru : D, Y 2.soru : kısılestırme yanı teshıs sanatı vardır. 3.soru : E 4.soru : D

sayfa 84

Ölçme Ve Değerlendirme 1-D ve Y 2-Teşhis sanatı 3-E 4-D 5-Tecalül-i arif-İstihare

sayfa 86

2.ünite ölçme değerlendirme: 1-Y,D 2-didaktik 3-modern şiir 4-D 5-telmih 6-E 7-D 8-E 9-E 10-A

sayfa 87

bulmaca: 1-zihniyet 2-yöntem 3-türkü 4-manzume 5-didaktik 6-koşma 7-kafiye 8-ahenk 9-aruz 10-beyit 11-aliterasyon 12-epik

sayfa 89

hazırlık 1. Bilmiyorum 2. Bir spor karşılaşmasını radyodan dinlerken sesler bozuk bozuk gelir. Televizyondan dinlerken düzgün ve anlaşılır. Karşılaşmayı televizyondan izleyebiliriz. Ama radyodan izleyemeyiz.

sayfa 91

1.etkinlik: Gerçek ya da gerçege uygun olarak tasarlanmış olayları anlatan yazılara hikaye(öykü) denir. Hikayede olay, yer, kişiler ve zaman olmak üzere dört ögeden oluşur. Bu ögeler gerçektir ya da gerçege uygun olarak tasarlanmıştır. Olay tektir. Kişi sayısı, romana göre azdır. Zaman, romana göre daha dardır. 1. benzerlikler -olay, yer, kişi ve zaman vardır. -her ikiside edebi metindir. -gerçek hayatta yaşanılabilir. -serim, dügüm ve çözüm vardır. farklılıklar -tiyatroda sahne kullanılır. -hikayede olay tektir. -tiyatro metni diyalogdan olşur. 2. anlatmaya baglı edebi metin:Köpek göstermeye baglı edebi metin: Vatan Yahut Silistre

sayfa 92

3. Tiyatro yapıtlarında konuşanların hareketlerini, durumlarını açıklamak ve göstermek için kullanılır. anlama yorumlama 1. Anlatmaya baglı edebi metindir. Hikayedir. Gerçek ya da gerçege uygun olarak tasarlanmış olayları anlatan yazılara hikaye(öykü) denir. Hikayede olay, yer, kişiler ve zaman olmak üzere dört ögeden oluşur. Bu ögeler gerçektir ya da gerçege uygun olarak tasarlanmıştır. Olay tektir. Kişi sayısı, romana göre azdır. Zaman, romana göre daha dardır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır.

sayfa 93

2. birinci resim göstermeye baglı edebi metindir. ikinci resim ise anlatmaya baglı edebi metindir. ölçme degerlendirme 1.D,Y 2. 1. boşluk: anlatmaya baglı edebi metin, 2. boşluk: göstermeye baglı edebi metindir. 3.D 4. E

SAYFA 94 – 95 – 96

Hazırlık: 1)Yerli bir filmle yabancı bir film arasındaki farklılıkların temelinde farklı kültürlerin ürünü olmaları yatmaktadır.Zihniyet şemasında da görüldüğü gibi dini,siyasi,sosyal,ekonomik,si vil ve askeri farklılıklar,ortaya çıkan ürünlerde de kendini göstermektedir. 2)Cumhuriyetin ilk yıllarında sosyal,siyasi ve kültürel ortamda bir atılım ve modernleşme hamlesi görülmektedir.Sosyal ortam,yapılan inkılaplarla çağdaş medeniyet seviyesine çıkarılmaya çalışılmış,kültürel alanda ise,yine yapılan inkılaplarla çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak amacıyla bir hamle söz konusudur. 1.Etkinlik: 1.Grup: *Kavak yelleri adlı metindeki ”idealist,kömür çarpması,mübalağalandırmak,tel graf,Anadolu’daki büyük işler,amma,yaylı araba,at sırtı,mektup ve kesafet” ifadeleri metnin cumhuriyetin ilk yıllarına ait bir metin olduğunu göstermektedir.Çünkü kullanılan bazı sözcükler,araç isimleri ile Anadolu’daki büyük işler ve idealist ifadeleri cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma hamlesini,Yahya Kemal’in ifadesiyle ” mektepten memlekete” hareketini yansıtmaktadır. 2.Grup: *Kavak Yelleri adlı metinde cumhuriyetin ilk yıllarındaki büyük kalkanma hamlesi çerçevesinde Anadolu’ya giden birkaç idealist gencin yaşadıkları anlatılmaktadır. İnceleme: 1)”İdealistlerden biri” ve ”Anadolu’daki büyük işler” ifadeleri dönemin birçok kalkınma ve ilerleme hedefini gerçekleştirmek amacıyla sosyal ve siyasi alanda yeniliklerin yapıldığını göstermektedir.Bahsedilen dönem Atatürk’ün inkılapları etrafında çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hatta onları da geçme ideallerinin yediden yetmişe herkesi sardığı bir dönemdir. 2)Kavak Yelleri adlı metinde konu olarak idealist birkaç gencin Anadolu’da büyük işler yapamk için yola çıkmaları işlenmiştir.Bu durum Reşat Nuri Güntekin’in döneminin olaylarına dışarıdan bakmadığını , sanatta faydayı gözettiğini göstermektedir.Yine metnin dilinin sade olması da cumhuriyetle birlikte her şeyde olduğu gibi dilde de milliliğe yönelişin olduğunu,yazarın da buna yabancı kalmadığını göstermektedir. 3)Kavak Yelleri adlı metin döneminin sosyal,kültürel,ekonomik ya da sosyal unsurlardan herhangi birini yansıtmak amacıyla yazılmamıştır.Zaten dönemin zihniyetinden bağımsız değildir,dönemin bir aynasıdır. ANLAMA-YORUMLAMA 2.Etkinlik: *asiye Teyze’nin Evi adlı metinde şehirleşme etkileri,böylece sosyal ve ekonomik alandaki değişmeler,bununla birlikte yine bu etki ve değişimin neden olduğu kuşaklar arası çatışmalar görülmektedir. Metinde sosyal hayatın en küçük birimi olan ailenin yansıtılması,edebiyatta amacın sanat değil,fayda olduğunu benimsediğini göstermektedir. 1)Asiye Teyze’nin Evi adlı metnin teması ”kuşaklar arası çatışmadır.” Metindeki ”yeh,peh,sası çalıyor heç tadı yok,kızım kendi elinle saplaıp kendi elinle batırdığın sucuğun tadı heç bir şeyde yok” ifadeleri yerel konuşma özellikleridir. Bu ifadeler metnin teması olan ”kuşaklar arası çatışma”yı daha da hissettiren,etkili ve eski-yeni nitelendirmelerini derinleştiren ifadelerdir. 2)Bir edebi eser,döneminin sanat anlayışını,kullanılan türler,işlenen temalar,dil ve anlatım ile sanatı etkileyen akımlar bakımından yansıtır. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 1)Boşluğa sosyal yazılacak. 2)D-Y 3)C şıkkı

SAYFA 97-98-99-100-101-102. Sayfaların Cevapları Forsa İncelemenin Cevapları:

1)Forsa adlı hikayede olayları birbirine bağlayan unsurlar hikayenin de yapısını oluşturan kişiler,zaman ve mekandır.Hikayedeki Kara Memiş,Turgut,korsanlar,efendi, bağcı,Türk askerleri kişileri ; otuz sene,kırk sene,altmış yaşında gibi yuvarlak ifadeler zamanı ; korsan gemisi,ada ve Türk gemisi de mekanları göstermektedir. 2)Arkadaşlar grafiği burada çizemiyorum .. 3)Forsa adlı hikayede anlatılanların gerçek hayatta aynen yaşanması mümkün değildir.Çünkü metinde anlatılanlar ‘’kurmaca gerçeklik’’tir.Doğal gerçeklik olarak düşünülse bile aynı olay örgüsüyle,kişilerle,zaman ve mekanlarıyla anlatılanların aynen yaşanması mümkün değildir. 4)’’İnsana özgü gerçeklik’’ söz grubu,insana ait her şeyi,onun hayal,tasarı,izlenim ve düşüncelerini de içine alarak ifade eden gerçekliği ortaya koymaktadır. 5)Forsa adlı metine ekleme yapacak olursak metinin yapısı ile uyumluluk gösteremeyebilir. 6) Kara Memiş nasıl bir insandır? =>Korsanlara esir düşmüş,vatan hasreti çeken bir insandır. Kara Memiş durağan mıdır , dinamik midir? =>Olaylar Kara Memiş’in etrafında gerçekleştiği için dinamiktir. Hikayenin hangi kısmı sizin Kara Memiş hakkında böyle düşünmenize neden oldu? =>Ana kahraman olduğu için hikayenin bütününde bu durum söz konusudur. Sosyal ortam ve çevre Kara Memiş’i nasıl etkilemiştir? =>Yaşadığı ortam Kara Memiş’in olumsuz olarak etkilenmesine sebep olmuştur. Kara Memiş’in karakterler/ tipler üzerinde etkisi varmı? =>Diğer karakterler üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Kara Memiş,kendi kişiliğinin farkında mı?Yani sizin onun için düşündüklerinizi o da kendi hakkında düşünüyor mu? Neden? =>Evet,yıllar geçmesine rağmen ümidini kaybetmemesi kişiliğinin farkında olduğunun göstergesidir. Sizce gerçek hayatta Kara Memiş gibi davranan biri olabilir mi? =>Gerçek hayatta Kara Memiş gibi davranan biri olamaz. 7)Forsa adlı hikayedeki mekanlar ve özellikleri şu şekildedir; *Korsan Kadırgaları:Kara Memiş’in kürek mahkumu olduğu mekan. *Akdeniz kıyısındaki ada:Kara Memiş’in esir olarak satıldığı ve ömrünün geri kalanını geçirdiği mekan. *Kulübe:Kara Memiş’in azat olduktan sonra yaşadığı mekan. *Kasaba:Kara Memiş’in acıktığında gittiği ada kasabası. *Büyük Türk Kadırgası: Kara Memiş’in oğlu Turgut’la karşılaştığı mekan. Aynı hikaye farklı bir mekanda kurgulansa aynı etkiyi göstermez.Çünkü metindeki kişi ve mekan arasında bir bütünlük vardır.Farklı bir mekan bu bütünlüğü bozacağından farklı bir mekanda yapılacak kurgu aynı etkiyi yaratmaz. 8)Ömer Seyfettin’in Forsa’yı yazma amacı,okuyucuda ya da dinleyicide estetik bir etki bırakmaktır.ßu estetik etki içerisinde verilmek istenen ileti de vardır. 9)Forsa’da anlatılan olayların ‘’insana özgü gerçeklik’’ olmasını sağlayan unsurlar,çekirdekte bir insanın yer alması,onun duygu,izlenim,hayal ve ümitlerinin yine insana özgü biçimde var olmasıdır. 10)Forsa adlı hikayedeki zaman ifadelesi olarak şu şekilde örnek verebiliriz; *Bu ‘’her gece’’ uykusunda kendisini kurtarmak için birçok gemilerin pupa yelken gelmediğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Zaman,metindeki yapıyı tamamlamak amacıyla kullanılan unsurlardan biridir. ANLAMA-YORUMLAMA 1)Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yapıyı oluşturan olay örgüsü kişiler,zaman ve mekan metnin mesajını vermede ve somutlaştırmayı gerçekleştirmede kullanılan bir amaçtır.Bu amaçları kullanmaktaki amaç ise metinde verilmek istenen iletidir. 2)Tünek Ahmet adlı metin parçasının yapısını oluşturan unsurlar: Olay Örgüsü: -Ahmet’in uykuya dalması, -Ahmet’in yanına birkaç kişinin gelmesi, -Ahmet’in Tünek Ahmet olması, Kişiler: Ahmet,Poyraz Hasan ve diğerleri. Zaman: Adalardaki ‘’fenerler’’den her biri göz kırparak,’’ışıklarıy’’la Ahmet’in söylediklerini tatlı tatlı yalanlıyorlardı. Mekan: -Battaniyesinin yarısı üzerinde yarısı ‘’denizde,güverteye’’ uzanmış. 3)Verilen metin parçası hikayenin çözüm bölümüne aittir.Çünkü hikayede anlatılanlardan sonuçlandırılmıştır. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 1)Y-D 2)Mustafa Meraki Efendi ve Mehmet’tir. Olucak. 3)C şıkkı 4)D şıkkı 5)Verilen metin parçasında mekan,betimlenerek ve kahramanın ruh halini etkisi yönüyle verilmiştir. 6)Verilen metin parçasında kahraman,kişilik özellikleriyle anlatımıştır.Anlatılanlara göre kahraman kitaplarla içli dışlı onları hayatının merkezine koyan bir yapıya sahiptir…

21 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir